Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartını İmzalayan Belediyelerin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Perspektifi

Yazar: Ayşe Kaşıkırık

Dünyanın hemen hemen her ülkesinde kadınlar gündelik yaşamlarının her alanında şiddete veya cinsiyet temelli ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Türkiye’de de kadına yönelik şiddet yaygın bir insan hakları ihlalidir ve kaynağı toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Merkezi hükümete ve yerel yönetimlere kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli sorumluluklar düşmektedir. Yerel yönetimler vatandaşların gündelik hayat pratiklerine en yakın kamu kurumları olarak şiddetle mücadelede kritik aktörlerin başında gelmektedir. Çalışmanın amacı, “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı”nı imzalayan belediyelerin, 2020-2024 stratejik planlarını toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele perspektifiyle incelemektir. Bu çalışmada, Türkiye’de “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Şartı”nı imzalayan belediyelerin stratejik planları kategorik olarak içerik analizi ile değerlendirilerek, elde edilen bulgular karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.